Trang chủSức khỏe trẻ emViêm ruột thừa ở trẻ em

Viêm ruột thừa ở trẻ em

Viªm ruét thõa cÊp tÝnh lµ mét cÊp cøu ngo¹i khoa th­êng gÆp ë trÎ em. Thèng kª t¹i ViÖn Nhi chØ trong 3 n¨m (1991-1993) ®· cã 243 trÎ em bÞ viªm ruét thõa (1). MÆc dï tû lÖ tö vong ®· gi¶m xuèng ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ng tû lÖ biÕn chøng viªm phóc m¹c vÉn cßn cao.

            ChÈn ®o¸n viªm ruét thõa chñ yÕu dùa vµo th¨m kh¸m l©m sµng. TÊt c¶ c¸c tr­êng hîp nghi ngê (®au bông, sèt) cÇn ph¶i ®­îc theo dâi t¹i bÖnh viÖn, tèt nhÊt lµ nªn ®­îc kh¸m nhiÒu lÇn bëi cïng mét thÇy thuèc. B¾t ®Çu sê n¾n tõ n¬i kh«ng ®au tr­íc, kÕt hîp sê n¾n víi quan s¸t vÎ mÆt bÖnh nh©n ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng thay ®æi nÐt mÆt do ®au g©y nªn.

1. chøng c¬ n¨ng

 §au bông

            TriÖu chøng ®Çu tiªn cña viªm ruét thõa lµ ®au bông quanh rèn hoÆc ë vïng hè chËu ph¶i. C¸c tÝn hiÖu ®Çu tiªn cña ph¶n øng viªm ®­îc truyÒn theo c¸c sîi thÇn kinh cña m¹c treo vÒ D10, ®©y lµ n¬i chi phèi c¶m gi¸c ngang møc vïng rèn (7). Vµi giê sau, ®au chuyÓn vÒ vïng hè chËu ph¶i. §au ë hè chËu ph¶i cã lÏ lµ do dÞch viªm ®· ®­îc h×nh thµnh gi÷a ruét thõa vµ thµnh bông.

            Trong c¸c tr­êng hîp viªm ruét thõa sau manh trµng, ®au ë vïng quanh rèn cã thÓ tån t¹i hµng ngµy vµ kh«ng bao giê di chuyÓn vÒ hè chËu ph¶i (7).

            Tuy nhiªn ë trÎ nhá nhiÒu khi khã x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ ®au chÝnh x¸c. Trong thèng kª cña chóng t«i chØ cã 45% c¸c tr­êng hîp vÞ trÝ ®au trong nh÷ng giê ®Çu tiªn lµ ë hè chËu ph¶i (1).

N«n : Cã thÓ xuÊt hiÖn sau khi ®au bông vµi giê, tuy nhiªn cã nhiÒu bÖnh nh©n bÞ viªm ruét thõa kh«ng n«n.

 Sèt : BÖnh nh©n th­êng sèt trªn 38o. RÊt Ýt khi cã bÖnh nh©n sèt cao ®Õn 39,5oC – 40o. Tuy nhiªn vÉn cã bÖnh nh©n bÞ viªm ruét thõa nh­ng nhiÖt ®é b×nh th­êng : 36% theo thèng kª cña Valayer vµ 29% theo thèng kª cña chóng t«i (29).

 C¸c biÓu hiÖn kh¸c :

            Mét sè Ýt bÖnh nh©n cã thÓ cã biÓu hiÖn Øa ch¶y, dÔ lµm cho chÈn ®o¸n nhÇm víi rèi lo¹n tiªu hãa. Khi ruét thõa to vµ dµi n»m lät trong tiÓu khung s¸t bµng quang cã thÓ g©y nªn c¸c triÖu chøng tiÕt niÖu (®¸i d¾t, ®¸i khã).

2. Kh¸m thùc thÓ

            Sê n¾n æ bông thÊy cã ®iÓm ®au khu tró ë hè chËu ph¶i. NÕu ruét thõa ë sau manh trµng, ®iÓm ®au khu tró ë m¹ng s­ên ngay phÝa trªn mµo chËu

           Phản ứng thành bụng ở hố chậu phải lµ dÊu hiÖu quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh chÈn do¸n, tuy nhiªn ®¸nh gi¸ ®óng dÊu hiÖu nµy rÊt khã ë trÎ nhá. CÇn tr¸nh cho trÎ c¶m gi¸c sî h·i b»ng c¸ch dç dµnh, trß chuyÖn víi trÎ, xoa Êm tay tr­íc khi sê n¾n bông. Cho trÎ n»m nghiªng sang tr¸i cã thÓ dÔ x¸c ®Þnh ph¶n øng ë hè chËu ph¶i h¬n.

            §èi víi trÎ nhá nªn kh¸m Ýt nhÊt lµ 2 lÇn c¸ch nhau kho¶ng 2 giê ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕn triÓn cña ph¶n øng thµnh bông.

            Th¨m trùc trµng trong giai ®o¹n sím Ýt cã gi¸ trÞ trõ khi ruét thõa dµi, ®Çu n»m trong tiÓu khung.

 C¸c xÐt nghiÖm bæ sung

            Trong ®a sè c¸c tr­êng hîp sè l­îng b¹ch cÇu t¨ng nh­ng vÉn cã mét sè bÖnh nh©n cã sè l­îng b¹ch cÇu b×nh th­êng (16% theo thèng kª cña Valayer vµ 27% theo thèng kª cña chóng t«i) (2,9). ThËm chÝ cã 5% bÖnh nh©n trong thèng kª cña chóng t«i cã sè l­îng b¹ch cÇu thÊp (2). Chôp bông kh«ng chuÈn bÞ hÇu nh­ kh«ng cã gi¸ trÞ chÈn ®o¸n, tuy nhiªn h×nh ¶nh sái ph©n ë ruét thõa cã thÓ lµ mét gîi ý.

Siªu ©m ®· ®­îc sö dông trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó chÈn ®o¸n viªm ruét thõa. C¸c biÓu hiÖn trªn siªu ©m bao gåm :

– §­êng kÝnh ruét thõa t¨ng lªn trªn 6mm.

– Cã mét hoÆc nhiÒu sái ph©n t¨ng c¶n ©m trong lßng ruét thõa.

– Mét líp t¨ng ©m bao quanh ruét thõa (h×nh ¶nh cña m¹c nèi lín).

BS. Hải Hà.

Chú ý: Trên đay là những thông tin tham khảo về viêm ruột thừa ở trẻ em, hãy gọi điện đến tổng đài 19006237 để được tư vấn trực tiếp.

RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -spot_img

PHỔ BIẾN NHẤT